Runsten U758, L1943:2940, Enköping 3:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U758, L1943:2940
Foto av Runsten U758, L1943:2940
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingibjǫrn och hans bröder lät resa denna sten till minne av Ígull, sin far. Må Gud hjälpa hans ande bättre än han har förtjänat. Tíðkumi ristade dessa runor."

Visa originaltolkning och runtext

ikib(i)rn : ak : þiʀ : bryþr : litu : risa : stin : þina : a(t) : ikhul : faþur : sin : (k)uþ : hilbi : anta : hns bt(r) : þin : (h)-(n) : (h)--… …- : -(a)(r)- : --…---- : (r)isti : runaʀ · þasi

ikib(i)rn : ak : þiʀ : bryþr : litu : risa : stin : þina : a(t) : ikhul : faþur : sin : (k)uþ : hilbi : anta : hns bt(r) : þin : (h)-(n) : (h)--… …- : -(a)(r)- : --…---- : (r)isti : runaʀ · þasi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus gråsten, 2,3 m hög, 0,92 m bred (NÖ-SV) och 0,39 m tjock. Runhöjd 9,0-4,0 cm. Stenen vänder ristningsytan mot NV. Upptäcktes som tröskelsten i S:t Ilians kyrka på 1600-talet, senare inmurad i prästgårdsbyggningen. Stenen restes på nuvarande plats 1947.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingebjörn och bröderna med honom läto resa denna sten efter Igul, sin fader. Gud hjälpe hans ande bättre än han (har gjort sig förtjänt av. Tidkume) ristade deras runor."

Återfanns och restes 1947.
Skyltad 1976.
Uppmålad 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköping socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Parkanläggning.
I Afzeliusparken
10 m NV om Kyrkogat, 18 m Ö 10cg S om SÖ hörnet av prästgård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stille (1999b:50) läser (h)-(n) : (h)--... som (h)-(n) : (h)a-...

Vill du se flera runstenar i Enköping socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.637516
Longitud: 17.080118
Lämnings-ID: L1943:2940
Riksantikvarieämbetets ID: Enköping 3:1
Sveriges runinskrifter: U758 (Upplands runinskrifter)
Plats: Enköpings kyrka (S:t Ilian)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Tidkume
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Stille (1999b:50) läser (h)-(n) : (h)--... som (h)-(n) : (h)a-...
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköping
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:2940