Runsten U757, L1942:1934, Litslena 196:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U757, L1942:1934
Foto av Runsten U757, L1942:1934
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Balli och Ingibjǫrn(?) och Vígbjǫrn, de lät resa stenen till Vébjǫrns minne."

Visa originaltolkning och runtext

bal[i · auk · iki-i]orn · auk · uikbi[or]n · þi[ʀ] litu ' risn ' sten ' at ' ui(b)(i)orn ·

bal[i · auk · iki-i]orn · auk · uikbi[or]n · þi[ʀ] litu ' risn ' sten ' at ' ui(b)(i)orn ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält, 60x70 m (NV-SÖ), bestående av ca 10 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 8 runda stensättningar och 1 runsten. Högen,som ligger i gravfältets N del, är 7x5 m (NNV-SSÖ), 0,3 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1-0,3 m st. Stensättningarna är 4-7 m diam,0,1-0,4 m h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Stensättningarna har delvis synlig kantkedja, 0,2-0,3 m h av 0,2-0,5 m l stenar. 2) Runstenen är rest på högen, 1,75 m h, 0,55 mbr (ÖNÖ-VSV) och 0,7 m tj. På NNV sidan ristningen. Stenen är avslagen på mitten men hopfäst med tre järnkrampor. U 757. Högen äravschaktad i VSV kanten. Flertalet stensättningar är ytskadade.Invid gravfältets S del finns spår av ocling. Sentid (?). Runstenen var hittad i grunden av två olika byggnadet på Ullstämma. En del hittades i ladugårdens SÖ del, se krysset på fotokartan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av flack moränhöjd med berg i dagen. Betesmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.64318
Longitud: 17.260517
Lämnings-ID: L1942:1934
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 196:2
Sveriges runinskrifter: U757 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ullstämma
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Mörk granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1934