Runsten U753, L1942:2070, Litslena 151:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U753, L1942:2070
Foto av Runsten U753, L1942:2070
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingigerðr lät resa stenen till minne av Þorleikr, hennes gode husbonde och till minne av Jǫrundr och till minne av Ábjǫrn. Balli ristade."

Visa originaltolkning och runtext

· ikiker · lit · raisa · stain · at · þorlaik · boanta ·· sin · koþan · auk · at · iorunt · auk · at · abiorn · bali · risti ·

· ikiker · lit · raisa · stain · at · þorlaik · boanta ·· sin · koþan · auk · at · iorunt · auk · at · abiorn · bali · risti ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 2,3 m h, 1,25-0,75 och 0,5 m tj. Avsmalnande uppåt.Inskrift på S sidan. Runstenen lutar 15cg mot S. 6 664. R. 618. Ca 6 m 170cg om nr 1 är: 2) Stensträng, ca 330 m l och vinkelformig (huvudsakligen NV-SÖ-V). Strängen är enskiktad, 1 m br och 0,1-0,3 m h, samt består av i allmänhet 0,4-0,7 m st stenar. Enstakastörre stenar, 1-1,5 m st ingår dock. Strängen är delvis belamradmed odlingssten särskilt i partiet längs åkerkanten S om runstenen. NÖ om runstenen är strängen (streckat på flygfotobilden) mycket otydlig. Enstaka sprängstenar ligger invid åkerkanten. Delvisnågot osäker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning. moränmark. Skogsmark.

42 m SV om åkerkant, 10 m NNV om åkerkant (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Bild av fågel upptill.

Vill du se flera runstenar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.657682
Longitud: 17.259301
Lämnings-ID: L1942:2070
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 151:1
Sveriges runinskrifter: U753 (Upplands runinskrifter)
Plats: Litslena prästgård
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Bild av fågel upptill.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2070