Runsten U751, L1943:7821, Husby-Sjutolft 35:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U751, L1943:7821
Foto av Runsten U751, L1943:7821
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Holmgeirr och och Lafsi, de lät resa stenen till minne av Eibjörn, deras gode far..."

Visa originaltolkning och runtext

hulm(k)iʀ · auk · labus · auk · lafsi · þaiʀ · litu · raisa stain · at aib-rn · faþur sin koþan · …t…

hulm(k)iʀ · auk · labus · auk · lafsi · þaiʀ · litu · raisa stain · at aib-rn · faþur sin koþan · …t…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,10 m hög, 1,5 m bred (110-310cg) och 0,60 m tjock. Avsmalnande uppåt. På S sidan inristning. Runslinga i en oval figur. Innanför runslingan 2 hästliknande djur, vända mot varann samt dekorativa slingor. Både 35:1 och 35:2 står i skymmande syrenbuskage i trädgård.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger och labus och Lafse de läto resa stenen efter Åbjörn (?), sin gode fader ..."

Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I svag S-sluttning av moränrygg med berg i dagen (ÖSÖ-VNV). Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.65939
Longitud: 17.334104
Lämnings-ID: L1943:7821
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 35:1
Sveriges runinskrifter: U751 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggby (nu: Viggeby)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit med grått ytskikt
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7821