Runsten U750, L1943:7822, Husby-Sjutolft 35:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U750, L1943:7822
Foto av Runsten U750, L1943:7822
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sæbjǫrn och Freygeirr, de lät resa denna sten till minne av Holmfastr/Hjalmfastr, deras bror. Balli snidade.

Visa originaltolkning

· saibiorn · auk · fraikaiʀ · þaiʀ · litu ·· raisa · sthin · þinsa · at · hiulmfast · broþur · (s)in ·· bali · risti ·

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,65 m hög, 1,25 m bred (110-130cg) och 0,40 m tjock. Något avsmalnande uppåt. På S sidan inskriften. Runinskrift i drak- och ormslingor lagda i åttformiga figurer. Både 35:1 och 35:2 står i skymmande syrenbuskage i trädgård.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Säbjörn och Fröger de läto resa denna sten efter Holmfast, sin broder. Balle ristade."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I svag S-sluttning av moränrygg med berg i dagen (ÖSÖ-VNV). Tomtmark.

15 m S om SÖ hörnet på manbyggnad.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.659354
Longitud: 17.334336
Lämnings-ID: L1943:7822
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 35:2
Sveriges runinskrifter: U750 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7822