Runsten U749, L1943:7666, Husby-Sjutolft 51:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U749, L1943:7666
Foto av Runsten U749, L1943:7666
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Halfdan och Signjótr, de lät resa stenen till minne av Auðgeirr och Danr, deras fäder, och till minne av Almgeirr och Vébjǫrn, Halfdans bröder."

Visa originaltolkning och runtext

· halftan · auk · sikniutr · þair · litu · rasa · stan · at · auþkair · auk · tan ⁓· feþr · sina · auk · at · almkar · auk · uibiorn · bryþr · halfanar ·

· halftan · auk · sikniutr · þair · litu · rasa · stan · at · auþkair · auk · tan ⁓· feþr · sina · auk · at · almkar · auk · uibiorn · bryþr · halfanar ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten 1,8 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock. Avsmalnande uppåt med spetsig topp. Toppen är genomborrad av 1 borrhål, 2cm. På S sidan ristningen runinskrift i drakslinga. I mitten en djurfigur med drakhuvud, hästkropp och klövar. Djuret liknar djuren på Raä 12 och U 747
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Halvdan och Signjut de läto resa stenen efter Ödger och Dan, sina fäder, och efter Almger och Vibjörn, Halvdans bröder."

Skyltad och uppmålad 1980.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttning av moränhöjd. Hagmark?

Nr 1 15 m NV gamla landsvägen (NÖ-SV), 7 m SV kanten av boningshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.660505
Longitud: 17.316827
Lämnings-ID: L1943:7666
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 51:1
Sveriges runinskrifter: U749 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sävsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7666