Runsten U74, L2014:8157, Spånga 80:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U74, L2014:8157
Foto av Runsten U74, L2014:8157
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn lät resa denna sten till minne av sin bror …-steinn. Må Gud och Guds mor hjälpa hans ande. Véseti snidade.

Visa originaltolkning och runtext

+ biorn + let + resa + stein + þisa + if[t]ʀ + be[rþur sin +] …(s)tein + koþ hialbi ' ant hans + auk + kos moþiʀ uisti × risti

+ biorn + let + resa + stein + þisa + if[t]ʀ + be[rþur sin +] …(s)tein + koþ hialbi ' ant hans + auk + kos moþiʀ uisti × risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten av grå granit, 1,4 m hög 1,25 m bred vid basen någotavsmalnande upptill 0,2-0,3 m tjock. Upptill är en bitbortslagen.Runstenen lagad i övre vänstra hörnet i det att ett lossnatfragment fastmurats. Runslingan s bredd är 8-9 cm. Ca 9 m S 16cgV om nr 1 är nr 2) Rest sten, av grå granit, 1,64 m hög 0,8 mbred vid basen, avsmalnandeupptill och 0,25-0,4 m tjock. Möjligenett fragment av runsten. Några runor eller någon inristningöverhuvud inte synlig. Se skiss i boken. 'Björn lät resa dennasten efter sin broder..N-Sten. Gud hjälpe hans ande och Gudsmoder. Vi säk ristade Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttning beväxt med barrträd

1) 0,7 m Ö 42cg N om scaktkant för väg. 2) 3,5 m S 30cg V om väg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.407997
Longitud: 17.916863
Lämnings-ID: L2014:8157
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 80:1
Sveriges runinskrifter: U74 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8157