Runsten U738, L1941:5821, Villberga 1:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U738, L1941:5821
Foto av Runsten U738, L1941:5821
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... hans, Holmfastr\´ son ... Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

…[-n · sin +] sun + hulmfas--/hulmfas--… … kuþ + hialbi + ant hans +

…[-n · sin +] sun + hulmfas--/hulmfas--… … kuþ + hialbi + ant hans +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, endast vänstra övre hörnet kvar. 0,8 m h, 0,55 m b (NNV-SSÖ) 0,3-0,4 m tj. Inskriptionen på VSV-sidan. Uppställd på en oregelbunden sten 1,4x0,7 m och 0,4 m h. Fastcementerad i block. Funnen i husgrund och upprest under 1900-talets första hälft. Runhöjd 4-6 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-delen av moränrygg (N-S). Igenväxande hagmark.

17 m 70cg om landsväg (170-370cg).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.626188
Longitud: 17.276145
Lämnings-ID: L1941:5821
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 1:1
Sveriges runinskrifter: U738 (Upplands runinskrifter)
Plats: Villberga by
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Erik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5821