Runsten U706, L1941:103, Veckholm 13:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U706, L1941:103
Foto av Runsten U706, L1941:103
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... och Holmfastr/Hjalmfastr ..., de lät resa upp stenarna till minne av Végautr, (deras) far ..."

Visa originaltolkning och runtext

… auk · hiulmfas… … …air · litu · rais… …na · at · uikaut · (f)… …

… auk · hiulmfas… … …air · litu · rais… …na · at · uikaut · (f)… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runblock, 1,6 m l, 1,10 m br, 0,2-0,6 m tj. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot NV. Blocket är söndrigt så att ristningen är skadad på flera ställen. Nr i runverket: U 706.Ändring dnr: 7551/67 Frigjord från lavar. Uppmålad. 3 lösa delar applicerades med stenkitt. 4/4 -68. B Sn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttning av relativt blockrik moränkulle. Skogsmark, blandskog.

I ägogränsen 110 m NNV om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.541545
Longitud: 17.346698
Lämnings-ID: L1941:103
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 13:1
Sveriges runinskrifter: U706 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:103