Runsten U699, L1942:9845, Veckholm 45:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U699, L1942:9845
Foto av Runsten U699, L1942:9845
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ingileif lät resa stenen till minne av Brúni, hennes husbonde. Han dog i dopdräkt i Danmark. Balli snidade.

Visa originaltolkning och runtext

[ikilaif · let · r]as[a · st-- at · bruna · boanta ·] s[in] · h(a)n : (u)arþ [·] tauþr · a t[an](m)(a)rku · ¶ · i huita·uaþum [· bal]i · ¶ · [-r]ist…

[ikilaif · let · r]as[a · st-- at · bruna · boanta ·] s[in] · h(a)n : (u)arþ [·] tauþr · a t[an](m)(a)rku · ¶ · i huita·uaþum [· bal]i · ¶ · [-r]ist…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,55 m h, 0,8 m br och 0,4 m tj. Runhöjd 8 cm. Ristningen vetter mot S. Stenen, som är lagad, har ungefär hälften av runorna bevarade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Slottspark.

1,5 m N om trädgårdsgång, som leder till lusthus och 15 m V om nämnda hus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.513584
Longitud: 17.375521
Lämnings-ID: L1942:9845
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 45:1
Sveriges runinskrifter: U699 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9845