Runsten U696, L1941:776, Veckholm 98:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U696, L1941:776
Foto av Runsten U696, L1941:776
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"...stenen som rests till minne av Ǫlvir(?), hans frigivne(?) ... kan hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

…-- · (r)(a)--a · st-… -t · a-ui · (l)ausa · s-- · --…-- · ilbi · sial hans

…-- · (r)(a)--a · st-… -t · a-ui · (l)ausa · s-- · --…-- · ilbi · sial hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält 60x20-30 m (150-350cg) bestående av 11 fornlämningar. Dessa utgöres av 10 runda stensättningar och 1 runsten. De runda stensättningarna är 4-10 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade. Anläggningarna kan ha utsatts för viss kant- och ytskada när gräsmattan och planen framför klockstapeln jämnats till. På N resp S sidan av klockstapeln kan ytterligare gravanläggningar finnas, som numera utgör avsats för trappa. Runstenen, belägen i gravfältets NÖdel, är 1,5 m h, 1 m br och 0,45 m tj. Runstenen är flyttad frånkyrkogårdsmuren S om kyrkan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Veckholm socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag NV sluttning av moränbunden mindre berghöjd. Vårdad gräsplan runt klockstapel.
20m nordnoröst klockstapeln.
Runsten 20 m 30cg från klockstapel.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Veckholm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.52129
Longitud: 17.321548
Lämnings-ID: L1941:776
Riksantikvarieämbetets ID: Veckholm 98:2
Sveriges runinskrifter: U696 (Upplands runinskrifter)
Plats: Veckholms kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Veckholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:776