Runsten U688, L1942:6442, Skokloster 76:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U688, L1942:6442
Foto av Runsten U688, L1942:6442
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ásbjǫrn och Múli och Auðbjǫrn … denna sten rests till minne av … deras far. Arnbjörn högg denna sten.

Visa originaltolkning och runtext

· as[bi]arn · a[uk · m]ul[i] · au[k · a]uþbi[u]rn · … …[s]a · sta[in · þe]no · at [· s… …aþur · si]n [ar]biurn · i[uk · sain] · þino

· as[bi]arn · a[uk · m]ul[i] · au[k · a]uþbi[u]rn · … …[s]a · sta[in · þe]no · at [· s… …aþur · si]n [ar]biurn · i[uk · sain] · þino

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, sönderslagen i ett 10-tal bitar. Ca 0,1-0,3 m st. Runhöjden ca 7-8 cm. Runorna imålade med färg. Numerafinnes å platsen 10 delar av runstenen, vilka bär inristning eller partier av själva slingan. Ett av dessa fragment är dock hopsatt av två smärre fragment, varför fragmentens antal är 11. Runstensfragmenten ligger upplagda i ett litet röse, i vilket även 5 andra stenstycken, vilka ej bär några spår av ristning, ingår. Av dessa stenar är tre av samma stenart, som runstensfragmenten, varför det kan tänkas, att även dessa tillhör den sönderslagna runstenen. Enligt ett brev som finns på platsen från antikvarie Helmer Gustavsson, skall runstenens ursprungliga höjd ha varit ca 2,5 m.Troligen finns fler fragment till runstenen kvar i grunden till den påbyggda gamla 1700-tals krogen "Stavsunds krog". Anm Vid undersökningar av ett avsnitt utanför stranden mellan Aludden och Stavsund genom dykarklubb under överinseende av U von Kantqov juli 1979 framkom endast sparsamt med sentida fynd, jämte spridda stock- och plankrester trol härrörande från gammal ångbåtsbrygga. MEllan Stavsundsholmen och fastlandet flera pålar, trol rester av brygga. Tegelrester utmed holmens N strand. Utdrag ur rapport av U-von Kantqov 1979-07-31. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.723168
Longitud: 17.647305
Lämnings-ID: L1942:6442
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 76:1
Sveriges runinskrifter: U688 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6442