Runsten U671, L1943:8241, Häggeby 37:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U671, L1943:8241
Foto av Runsten U671, L1943:8241
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

" lät resa denna sten till minne av hans far Ófeigr."

Visa originaltolkning och runtext

[olb](u)si · let · raisa · stain · þeno · at · ufak · faþu(r) · sin ·

[olb](u)si · let · raisa · stain · þeno · at · ufak · faþu(r) · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,13 m h, 0,68 m br vid basen (NV-SÖ) och 0,32 m tj. Ristningsytan vänd mot SV. Runhöjd 8 cm. Stenen står påcementsockel. Flyttad kortare bitar pga grustäkt och vägomläggning ett par gånger. Se dnr 1397/61 och 3843/78, ATA samt dnr 11.391-1404-78, länsstyrl i Uppsala. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av grusås (N-S) NÖ om smalt sund. Skogsmark (barrskog).

I skogsglänta 17 m N om kant av grustag.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Runföljden [olb](u)si kan enligt Williams (1990:90) formellt tolkas som Ôl-Bosi.

Vill du se flera runstenar i Häggeby socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.630763
Longitud: 17.502922
Lämnings-ID: L1943:8241
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 37:1
Sveriges runinskrifter: U671 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rölunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Mörk gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Runföljden [olb](u)si kan enligt Williams (1990:90) formellt tolkas som Ôl-Bosi.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8241