Runsten U670, L1943:8319, Häggeby 23:6 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U670, L1943:8319
Foto av Runsten U670, L1943:8319
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... till minne av Eistr, hans son ..."

Visa originaltolkning och runtext

…--n : -…s… eftiʀ : aist : sun : sin : kus na-…

…--n : -…s… eftiʀ : aist : sun : sin : kus na-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hög, 22 m diam och 3 m h. Slänterna skadade i Ö-N-NV, krönetutjämnat med grund svacka. 35 m NÖ om nr 1 är: 2) Hög, 23 m diamoch 4,0 m h. Högen har en påfallande brant profil pga restaurering på 1800-talet. Därvid anlades även en fotkejda, 0,2-0,3 m h av0,4-0,8 m l stenar. Kringplöjd. Bevuxen med en rön och några enbuskar. På krönet en 3) Runsten, grå finkornig granit, 1,4 m h, 0,45 m br, (NÖ-SV) och 0,3 m tj. Ristningsytan vänd mot SÖ. Runhöjd, 7-10 m diam. Stenen defekt. Flyttad till nuv läge på 1800-talet. 23 m V om nr 2 och 25 m N om nr 1 är: 4) Hög, 20 m diam och 3 mh. Slänterna skadade i Ö-S. I mitten en grop 1 m diam och 0,3 mdj med synlig stenfyllning. Högen bevuxen med buskar på Ö slänten. 12 m V 30cg N om nr 4 är: 5) Hög, 17 m diam och 3,5 m h. Krönetavplanat. I SÖ slänten ett schakt ingrävt, ca 7x3,5 m (N-S) upptill 1,5 m dj. Vid högens S fot är: 6) Runsten, grå finkornig granit, 1,35 m h, 0,8 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,2 m dj. Runhöjd5-7 cm. Ristningsytan vänd mot S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nr 1, 4-6 på tomtmark, 2-3 impediment i åker.

Nr 1/ 2 m V om gavel av bostadshus, 1 m N om körväg, 10 m Ö om körväg, nr 4/ 26 m Ö 10cg N om NÖ hörnet av mangårdsbyggnad, nr 5/15 m N 10cg Ö om NÖ hörnet av mangårdsbyggnad.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Under B 348 beskrivs även U 671, U 672.

Vill du se flera runstenar i Häggeby socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.645809
Longitud: 17.531918
Lämnings-ID: L1943:8319
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 23:6
Sveriges runinskrifter: U670 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rölunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Mörk gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Under B 348 beskrivs även U 671, U 672.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8319