Runsten U667, L1943:7886, Häggeby 28:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U667, L1943:7886
Foto av Runsten U667, L1943:7886
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ígulbjǫrn och Nesbjǫrn lät resa stenen ... till minne av , deras far."

Visa originaltolkning och runtext

· ig(u)lbi(u)rn · auk · nesbi(u)rn · itu · raisa · st(a)… … …ftiʀ · uinþa · faþur · sin ·

· ig(u)lbi(u)rn · auk · nesbi(u)rn · itu · raisa · st(a)… … …ftiʀ · uinþa · faþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grov, ljusgrå granit, 1,8 m h, 1,2 m br, 0,6 m tj. Ristningsytan vänd mot VSV. Runhöjd 6-8 cm. Upptill på V sidan ett stycke avslaget, varigenom en del av inskriften gått förlorad. Stenen lagad i toppen. Ristningen ifylld med röd färg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränsluttning åt V, skogbevuxen.

2 m Ö om vägen, 22 m S åkerspets å vägens Ö sida.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Häggeby socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.658845
Longitud: 17.531947
Lämnings-ID: L1943:7886
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 28:1
Sveriges runinskrifter: U667 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7886