Runsten U661, L2016:2005, Håtuna 67:2 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runsten U661, L2016:2005
Foto av Runsten U661, L2016:2005
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gervi och Gulla reste denna sten efter Anund, sin fader. Han blev död österut med Ingvar. Gud hjälpe Anunds ande.

Visa originaltolkning och runtext

kairui × auk × kula × ristu × stain þina × aftir × onunt × foþur sia is uas × austr × tauþr × miþ × ikuari × kuþ × hialbi ot × onutar

kairui × auk × kula × ristu × stain þina × aftir × onunt × foþur sia is uas × austr × tauþr × miþ × ikuari × kuþ × hialbi ot × onutar

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 1,85 m hög, 0,9 m bred (N20gV-20gÖ) och 0,5 m tjock. Runhöjd 7 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gervi och Gulla reste denna sten efter Anund, sin fader. Han blev död österut med Ingvar. Gud hjälpe Anunds ande."

Uppmålad 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön, avsatser och slänter av berghöjd (gnejs) med kraftiga moränavlagringar i dalgång (VNV-ÖSÖ). Skogsmark. Hagmark

Ö kanten av gravfältet.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Håtuna socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.619836
Longitud: 17.605992
Lämnings-ID: L2016:2005
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 67:2
Sveriges runinskrifter: U661 (Upplands runinskrifter)
Plats: Råby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grå granit med vita inslag
Runristare: Äskil 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:2005