Runsten U658, L2016:2191, Håtuna 12:1 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runsten U658, L2016:2191
Foto av Runsten U658, L2016:2191
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Östen reste denna sten efter … sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

… aystain · ra[is](t)u · st[ai]n [· þin · at · -]…ar · f(a)[þur · sin]

… aystain · ra[is](t)u · st[ai]n [· þin · at · -]…ar · f(a)[þur · sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, ca 5 stycken. Undersökta och sammanfogade till ett stycke, 1,2x1,2 m. Bitarna är ca 0,14 m tjocka. Runornas höjd 8 cm.

Påträffades några år före 1927 i spiselgrunden till ett hus i den nedrivna byn Övernibble, numer under Nyborg (se nr 87 b och c eller 182). Placerades sedan på en gravhög på gravfältet Ö om Kolsta (raä nr 88 eller 91), för att sedemera flyttas till kyrkan 1928. Om fyndplats se excerpt nr 5.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...Östen reste denna sten efter ... sin fader."

Hittades 1916.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Nu på Håtuna kyrkogård, vid vapenhuset.
Håtuna ka

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Håtuna socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.623081
Longitud: 17.609114
Lämnings-ID: L2016:2191
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 12:1
Sveriges runinskrifter: U658 (Upplands runinskrifter)
Plats: Nibble
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Glimmerrik gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:2191