Runsten U655, L2016:1534, Håtuna 10:1 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runsten U655, L2016:1534
Foto av Runsten U655, L2016:1534
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

…-ger lät göra dessa märken, och Sigfus, efter … sin broder.

Visa originaltolkning och runtext

…·gaiʀ · le(t) · ke[ra] · merki · þisa · auk · sigfus · at · … buruþur · sin ·

…·gaiʀ · le(t) · ke[ra] · merki · þisa · auk · sigfus · at · … buruþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,85 m hög, 1,5 m bred vid basen, 0,8 m bred i övredelen. Den breda delen har riktningen V 24CG N-Ö 24cg S. 0,32 m tjock och 1,85 m hög. Stenen lutar mågot åt SV in mot stenmuren. På framsidan runslinga i form av drake. Runhöjd 0,0,5-0,08 m. Runstenen står i N kyrkogårdsmuren NÖ om kyrkan.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...-ger lät göra dessa märken, och Sigfus, efter ... sin broder."

Uppmålad 1988.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:13 m SSV om vägkant där denna övergår i parkeringsplats, 35 m VNVom NÖ kyrkogårdshörnet och 14 m NÖ om kyrkans NÖ hörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Håtuna socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.623283
Longitud: 17.609753
Lämnings-ID: L2016:1534
Riksantikvarieämbetets ID: Håtuna 10:1
Sveriges runinskrifter: U655 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1534