Runsten U654, L1941:9412, Övergran 116:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U654, L1941:9412
Foto av Runsten U654, L1941:9412
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Andvéttr och Kárr och och Blesi och Djarfr reste denna sten till minne av Gunnleifr, deras far, som dödades i öster med Ingvarr. Må Gud hjälpa deras andar. Alríkr(?), jag ristade runorna. Han kunde styra ett lastfartyg väl."

Visa originaltolkning och runtext

+ a--itr : auk · ka(r) auk : kiti : auk : -[l]isi : auk · tiarfr : ris[t]u : stain : þena : aftir : kunlaif : foþur sin ¶ is u[a]s nus(t)(r) · m[i](þ) ikuari : tribin kuþ : hialbi : o(t) þaira ¶ al-ikr| |raistik · runar ¶ is kuni + ual · knari stura

+ a--itr : auk · ka(r) auk : kiti : auk : -[l]isi : auk · tiarfr : ris[t]u : stain : þena : aftir : kunlaif : foþur sin ¶ is u[a]s nus(t)(r) · m[i](þ) ikuari : tribin kuþ : hialbi : o(t) þaira ¶ al-ikr| |raistik · runar ¶ is kuni + ual · knari stura

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 3 m h, 0,60 m br (Ö 15cg S-V 15cg N) och 0,3-0,4 m tj Inskrift vänd åt N. Ifylld med röd färg. Stenen lagad ochförtäct i övre delen. Skylt (Raä) nu lossbruten, ligger på marken. 0 m N om stenen är i markytan , en ligger 5 stenar, 0,2-0,3 m st i en båge. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av liten åsrygg (N-S) på S delen av smalt näs mellan fjädar. Skogsmark. Vägkant/slänt.

4 m Ö om väg, 17 m SÖ P-plats.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stille (2004) föreslår tolkningen Gildi av runföljden kiti, jämför NRL s. 300.

Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.629433
Longitud: 17.500188
Lämnings-ID: L1941:9412
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 116:1
Sveriges runinskrifter: U654 (Upplands runinskrifter)
Plats: Varpsund, Vi ägor
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Kornig och strimmig gnejs
Runristare: Äskil
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Stille (2004) föreslår tolkningen Gildi av runföljden kiti, jämför NRL s. 300.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9412