Runsten U653, L1941:4730, Övergran 63:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U653, L1941:4730
Foto av Runsten U653, L1941:4730
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorkell och Ófeigr och Þorsteinn, de gjorde dessa landmärken till minne av Véfastr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

× þurkil · huk + ufhikr × huk × þusthin + þaiʀ ' ker(þ)u ' merki + þesa + at · uifast ' fa[þur · si](n)

× þurkil · huk + ufhikr × huk × þusthin + þaiʀ ' ker(þ)u ' merki + þesa + at · uifast ' fa[þur · si](n)

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,15 m h, 1,1 m br (ÖSÖ-VNV), 0,5 m tj. Svagt avsmalnande uppåt. På NNÖ sidan ristningen. Runstenen står fastgjuten i ett betongfundament. "U. 653."Bör imålas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moräntäckt bergshöjd delvis med berg i dagen. Hagmark.

15 m SSV om riksväg, 17 m NV om kraftledning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.637372
Longitud: 17.465172
Lämnings-ID: L1941:4730
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 63:1
Sveriges runinskrifter: U653 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4730