Runsten U645, L1941:8941, Yttergran 13:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U645, L1941:8941
Foto av Runsten U645, L1941:8941
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ósníkinn lät resa denna sten till minne av sina bröder Ásvarðr(?)/Andsvarr(?) … Må Gud hjälpa deras andar.

Visa originaltolkning och runtext

usnikin ' lit rita stin þino ' ata bruþr sino ' osua- … … hiilbi ont þiʀa

usnikin ' lit rita stin þino ' ata bruþr sino ' osua- … … hiilbi ont þiʀa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus gråsten, 1,2 m h, 0,7 br (Ö-V) och 0,25 m tj. Närmast rektangulär genomskärning. Ristningen på S sidan. I runstenens Ö kant 0,4 m ovan markytan saknas ett fragment 0,6 m h, 0,2 m br och 0,05 m tj, Runhöjd 0,05-0,09 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Yttergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttning av berg med moränavlagringar. Vägkant.

3 m N om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Yttergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.594883
Longitud: 17.480947
Lämnings-ID: L1941:8941
Riksantikvarieämbetets ID: Yttergran 13:1
Sveriges runinskrifter: U645 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Yttergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8941