Runsten U637, L1942:155, Kalmar 32:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U637, L1942:155
Foto av Runsten U637, L1942:155
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Snari och Ketilbjörn lät resa stenen till minne av Ulfr, sin fader, och Gyríðr till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

snari : auk : kitilbiurn : litu : aris[a s-… iftir : ulf : faþur : sina : ku-]iþ : bun[(t)a : sin]

snari : auk : kitilbiurn : litu : aris[a s-… iftir : ulf : faþur : sina : ku-]iþ : bun[(t)a : sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,65 m h, 0,8 m br (N-S), 0,55 m tj. På V sidan ristningen. Runhöjd 9-10 cm. Uppmålad. I S kanten saknas ett fragment, 1,5 m h, 0,9 m br, varför även stora delar av slingan saknas. DenN kanten obetydligt skadad, U 637. Rev inv 1979: Målningen närmast obefintlig 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränimpediment, ängsmark.

Ca 25 m NV om NV hörnet på uthus, ca 28 m SSV om körväg, 24 m Öom åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kalmar socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.553657
Longitud: 17.493203
Lämnings-ID: L1942:155
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 32:1
Sveriges runinskrifter: U637 (Upplands runinskrifter)
Plats: Låddersta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:155