Runsten U635, L1943:9912, Kalmar 17:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U635, L1943:9912
Foto av Runsten U635, L1943:9912
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hrólfr(?) och Arnfastr(?) och Arfastr och Árni reste stenen till minne av (deras) far …

Visa originaltolkning och runtext

r[ol]u[fr × auk × arnfastr] × auk × arfastr × auk × arni × ra(i)[s](t)u × stin × [a]t × [kura-]a × [fa]þu… …

r[ol]u[fr × auk × arnfastr] × auk × arfastr × auk × arni × ra(i)[s](t)u × stin × [a]t × [kura-]a × [fa]þu… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 1,55 m h, 1 m br (VNV-ÖSÖ) och intill 0,5 m tj. Rektangulär basyta, bredast på mitten. På NNÖ sidan ristningen. Runhöjd 8-9 cm. I dess nedre Ö kant är en bit bortslagen, 0,9 m h ochen del av slingan saknas. U 635. Lutar mot N. 1,7 m V 20cg N om nr 1 är: 2) Runsten, 1,30 m h, 0,95 br (Ö 10cg S-V 10cg N), 0,6m tj. Rektangulär basyta oc tjockast på mitten. På N sidan ristningen. Runhöjd 7-10 cm. Uppmålad. U 636. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack bergssluttning N om åkerkant. Hagmark.

1) 45 m Ö om körväg, 12 m NNV om el-ledning och 5 m V om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kalmar socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.554473
Longitud: 17.488158
Lämnings-ID: L1943:9912
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 17:1
Sveriges runinskrifter: U635 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9912