Runsten U63, L2014:8066, Spånga 284:2 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U63, L2014:8066
Foto av Runsten U63, L2014:8066
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… stenen till minne av Björn …

Visa originaltolkning och runtext

· ke… [… stain × if-… bia… …]

· ke… [… stain × if-… bia… …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, del av U 63 (dock även med eget signum U ATA4027/61), 0,75 m h och 0,75 m br, av röd sandsten. 2 bevarade runor - "KE". Runhöjd 6 cm. Ristningen vetter nu mot S. Imålad med grön färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård, kyrkvägg.
I vapenhuset. Ett fragment inmurat på utsidan av södra långhusmuren.
I långhusets S vägg, 1,6 m från marken.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391495
Longitud: 17.91183
Lämnings-ID: L2014:8066
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 284:2
Sveriges runinskrifter: U63 (Upplands runinskrifter)
Plats: Spånga kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: Olev
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8066