Runsten U629, L2016:1235, Håbo-Tibble 55:2 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runsten U629, L2016:1235
Foto av Runsten U629, L2016:1235
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Illuge och Fulluge de lät resa denna sten efter sin fader Arngisl. Gud hjälpe hans ande. Torfast ristade runorna.

Visa originaltolkning

+ iluhi ' nuk ' fuluhi ' þiʀ litu ' rasa ' s[tain :] þino + aftiʀ foþur sin + arnkisl ' k[uþ · h]ia[l]bi · onta hons × þurfastr hristi runoʀ

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,20 m hög, 1,20 m bred, (N 40cg Ö-S 40cg V) och ca 0,5 m tjock. Triangulär genomskärning. Runhöjd ca 7 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Rest i stenpackning av 0,1-0,7 m stora stenar. Runstenen står i Ö delen av med trästaket inhägnat område, ca 15x10 m. Skyltad (La i AB län och kulturn., Bro ka). Enligt Upplands runinskrifter har stenen stått på samma ställe så länge den varit känd, troligen är det det ursprungliga läget.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Illuge och Fulluge de läto resa denna sten efter sin fader Arngisl. Gud hjälpe hans ande. Torfast ristade runorna."
Se foto i inventeringsboken.

Uppmålad 1972.
Sprocka lagad 1974.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håbo-Tibble socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränavsats på V sidan av dalgång. Skogsmark

Runstenen står ca 7 m N 40cg V om byväg i gravfältets SV del.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

En fågel mitt på och två människofigurer längst ned fasthållna av rundjurens klor.

Vill du se flera runstenar i Håbo-Tibble socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.600391
Longitud: 17.692517
Lämnings-ID: L2016:1235
Riksantikvarieämbetets ID: Håbo-Tibble 55:2
Sveriges runinskrifter: U629 (Upplands runinskrifter)
Plats: Grynsta backe, Svarsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråblå granit
Runristare: Torfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: En fågel mitt på och två människofigurer längst ned fasthållna av rundjurens klor.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Håbo-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1235