Runsten U622, L2017:522, Bro 159:1 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runsten U622, L2017:522
Foto av Runsten U622, L2017:522
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnhild … efter sin son Horsämne(?) och Vithövde, Gud hjälp(?) …

Visa originaltolkning och runtext

' kunhi… … eft[i]ʀ ' sun sn · hursefn(i) · [auk ·] oithafþ[a] uþ --b uil

' kunhi… … eft[i]ʀ ' sun sn · hursefn(i) · [auk ·] oithafþ[a] uþ --b uil

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråröd granit, 1,6 m hög, 0,9 m bred (ÖNÖ-VSV) 0,4 m tjock. Runhöjd 7-8 cm. Inskriften på den mot NV vända sidan ifylld med röd färg. Försedd med upplysningsskylt. Flyttad år 1913 till nuvarande plats.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnhild ... efter sin son Horsämne (?) och Vithövde, Gud hjälp (?) ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av plan moränplatå. Tomtmark
På prästgårdens gårdsplan.
11 m SSÖ om prästgårdens huvudbyggnad

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.51258
Longitud: 17.641247
Lämnings-ID: L2017:522
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 159:1
Sveriges runinskrifter: U622 (Upplands runinskrifter)
Plats: Härnevi
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Mörkgrå granit
Runristare: Visäte
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:522