Runsten U621, L2017:3108, Bro 20:1 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runsten U621, L2017:3108
Foto av Runsten U621, L2017:3108
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åbjörn och Sigbjörn och Gunnhild lät resa denna sten efter sin fader och hon efter sin man Assur.

Visa originaltolkning och runtext

' abiun + auk + sibiun [auk · kunhiltr · litu risa · þina · stin · aftʀ · faþur · sin · auk · en · aftʀ bunta sin usur]

' abiun + auk + sibiun [auk · kunhiltr · litu risa · þina · stin · aftʀ · faþur · sin · auk · en · aftʀ bunta sin usur]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av svartkornig granit (?), 0,95 m hög, 0,97 m bred (Ö-V) och 0,4 m tjock. Inskriften vänd mot N. Runhöjd 9-10 cm. Runstenen flyttad 3 m åt S (dnr 7644/70).

En del av runstenen bör, enligt vad man sagt Folke Sölscher, Skällsta, finnas i bron nr 19, eller enligt ... använd som spishäll, täckt med tegel och murbruk. Enligt anteckning, Gösta Magnusson, Länsstyrelsen i Stockholms län, meddelat 1979-10-05, har han vid kontakt med herr Sölscher och dennas sagesman, en skomakare, var det ej denna runsten utan en annan häll man menat!

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Åbjörn och Sigbjörn och Gunnhild läto resa denna sten efter sin fader och hon efter sin man Assur."

Uppmålad 1970.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt N-sluttande moränmark med berg delvis i dagen, S om delvis odlad dal. Tomtmark

Ca 4 m SSÖ om landsväg, ÖNÖ-VSV och 28 m Ö om nedfarten samt 17 m NNÖ om stuga.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.515783
Longitud: 17.632147
Lämnings-ID: L2017:3108
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 20:1
Sveriges runinskrifter: U621 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3108