Runsten U620, L2017:3261, Bro 23:1 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runsten U620, L2017:3261
Foto av Runsten U620, L2017:3261
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnar och Igul lät … sin broder minnesmärke(?). Gud hjälpe hans ande och Guds moder … döde vän(?)

Visa originaltolkning och runtext

kunar : auk : ihul : l(t)(u) · -… … …-uþr : sn kml : kþ : hulbi : ant : h-s : auk : kus mþʀ frmn : slknasma : k…-n tuþan : uin ·

kunar : auk : ihul : l(t)(u) · -… … …-uþr : sn kml : kþ : hulbi : ant : h-s : auk : kus mþʀ frmn : slknasma : k…-n tuþan : uin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, ca 1,8 m hög, 1,24 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,55 m tjock. Runhöjd 8-12 cm. Inskriften på den mot NNV vända sidan. Runstenen har flyttats. Tidigare uppställningsplats vid förstagångsinventeringen 1951 överförd till Bro 272:1, se detta nr.

Enligt Upplands runiskrifter lyder inskriften: "Gunnar och Igul läto ... sin broder minnesmärke. Gud hjälpe hans ande och Guds moder ..."

Flyttad 1974.
Uppmålad 1976.
Uppmålning påbättrad 1980.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan moränmark i N kanten av grönområde omgivet av radhus. Gräsmatta.

Runstenen står nu rest 4,5 m S om gång- och cykelstråket (Ö-V) Myrstigen och 7 m Ö om uppfart.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.515692
Longitud: 17.649936
Lämnings-ID: L2017:3261
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 23:1
Sveriges runinskrifter: U620 (Upplands runinskrifter)
Plats: Finnsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Flagrande stenart
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3261