Runsten U617, L2017:3124, Bro 78:1 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runsten U617, L2017:3124
Foto av Runsten U617, L2017:3124
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ginnlög, Holmgers dotter, syster till Sygröd och till Göt, hon lät göra denna bro och resa denna sten efter Assur, sin man, son till Håkon jarl. Han var landvärnare mot vikingar med Geter. Gud hjälpe nu hans ande och själ.

Visa originaltolkning och runtext

kinluk × hulmkis × tutiʀ × systiʀ × sukruþaʀ × auk × þaiʀa × kaus × aun × lit × keara × bru × þesi × auk × raisa × stain × þina × eftiʀ × asur × bunta · sin × sun × hakunaʀ × iarls × saʀ × uaʀ × uikika × uaurþr × miþ × kaeti × kuþ × ialbi × ans × nu × aut × uk × salu

kinluk × hulmkis × tutiʀ × systiʀ × sukruþaʀ × auk × þaiʀa × kaus × aun × lit × keara × bru × þesi × auk × raisa × stain × þina × eftiʀ × asur × bunta · sin × sun × hakunaʀ × iarls × saʀ × uaʀ × uikika × uaurþr × miþ × kaeti × kuþ × ialbi × ans × nu × aut × uk × salu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (U 617), svartkorning granit(?), 1,5 m h, 1,6 m br (N-S), 0,23 m tj. Inskriften på den mot Ö vända sidan. Runhöjd 7-8 cm. Väl bevarad. V kanten av odlad dal. Åkerimpediment. Hagmark. Stenen lutar svagt mot Ö.
Försedd med två upplysningsskyltar. Enligt uppsysningsskylten är stenen rest vid den bro, som givit namn åt både socken och kommun. (Ej nuvarande plats).
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:
"Ginnlög, Holmgers dotter, syster till Sygröd och till Göt, hon lät göra denna bro och resa denna sten efter Assur, sin man, son till Håkon jarl. Han var landvärnare mot vikingar med Geter. Gud hjälpe nu hans ande och själ."
Uppmålad 1972.
Skyltad 1997.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö kant av äldre väg, som går i terrasskant (N-S) med berg i dagen mellan två åkrar, den lägre i Ö, åt vilket håll åkern sluttar svagt.

Ca 9 m VNV om den rätade landsvägen NNÖ-SSV stationen-kyrkan, ca 24 m N om dikeshörn vid vägen. 6 m Ö om åkerkant, 20 m N om trubbigt åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.511117
Longitud: 17.629742
Lämnings-ID: L2017:3124
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 78:1
Sveriges runinskrifter: U617 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3124