Runsten U602, L1941:3474, Valö 1:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U602, L1941:3474
Foto av Runsten U602, L1941:3474
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

[…-ik…]

[…-ik…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1.8 m h, 1.7 m br (N-S) och 0.05-0.1 m tj.Runslingan är 6-7 cm br. Inskriften går ej att tyda. Stenen stårr est mot vapenhusets V vägg. (U602). Enligt uppgift iPeringskiölds Monumenta finns ytterligare en runsten (U603) isakristieväggen. Den har inte kunnat återfinnas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Valö socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Runstenen står lutad mot vapenhusets V vägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Valö socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.290447
Longitud: 18.119004
Lämnings-ID: L1941:3474
Riksantikvarieämbetets ID: Valö 1:1
Sveriges runinskrifter: U602, U603
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Valö
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3474