Runsten U599, L1943:8569, Hökhuvud 1:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U599, L1943:8569
Foto av Runsten U599, L1943:8569
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Arnnjótr och Vígnjótr och Signjótr, de lät resa denna sten till minne av … deras far. Þorfastr ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

orniutr × ak × uihniutr × ak × s(i)ihniutr × þiʀ l(i)tu rasa stan þinsa aft-(ʀ) …(m) × faþur sin × þurfostr × hriti runoʀ

orniutr × ak × uihniutr × ak × s(i)ihniutr × þiʀ l(i)tu rasa stan þinsa aft-(ʀ) …(m) × faþur sin × þurfostr × hriti runoʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 599, granit, 1,8 m h, 1,65 m br (N-S) vid basen, 1,4 m br upptill och 0,3-0,35 m tj. Ristningsytan är vänd mot V. Förutom den ormliknande runslingan finns på stenens mitt en häst och ryttare inhuggna. I stenens övre N hörn finns en kronliknande ristning. Runornas höjd varierar mellan 7,5-10 cm.
I åsen har man tidigare täktat rikligt efter grus, varför stora märken efter grustäkt finns. Framför stenen finns en större täktgrop. På den begränsade del av åsen som fortfarande är intakt löper en gammal väg och i kanterna syns rester av minst 4 stensättningar. (Revideringsinventeringen 1994)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hökhuvud socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av rullstensås. Skogsmark.

Ca 2 m V12graderS om gammal, igenväxt väg. Ca 10 m S omkraftledning. Ca 20 m Ö om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hökhuvud socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.243811
Longitud: 18.197715
Lämnings-ID: L1943:8569
Riksantikvarieämbetets ID: Hökhuvud 1:1
Sveriges runinskrifter: U599 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Hökhuvud
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8569