Runsten U596, L1943:1391, Harg 37:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U596, L1943:1391
Foto av Runsten U596, L1943:1391
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,35 m hög, intill 1,55 m bred och intill 0,23 m tjock. Stående lodrätt med den ristade sidan vänd åt VSV. Runornas höjd 6-8 cm. Schematisk skiss över runstenen i inventeringsboken.
Enligt Upplands runinskrifter lyder den egendomliga inskriften:"ta * lit * þRai * nRilka * þa * ku ¿ - - si * fR * aik *sai" Allt talar för att inskriften inte har någon språklig innebörd.

Uppmålad 1989.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Harg socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönet av moränförhöjning. Impediment i åkermark.

20 m Ö om åker 31 m NÖ om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Harg socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.187125
Longitud: 18.399151
Lämnings-ID: L1943:1391
Riksantikvarieämbetets ID: Harg 37:1
Sveriges runinskrifter: U596 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Harg
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1391