Runsten U572, L2016:5738, Lohärad 57:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U572, L2016:5738
Foto av Runsten U572, L2016:5738
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"...-laug lät göra bron (och) stenen rest till minne av Jóhan, hennes husbonde; och Gunnarr och Áli/Alli till minne av sin bror."

Visa originaltolkning och runtext

…(l)auh · lit bro ' kera ' stain ' rita · eftiʀ · ioan · buanda · sin · ok · kunar · ok · ali · (e)ftiʀ · boþor · sin

…(l)auh · lit bro ' kera ' stain ' rita · eftiʀ · ioan · buanda · sin · ok · kunar · ok · ali · (e)ftiʀ · boþor · sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten 1,2 m h, 8 m br (N 10cg Ö-S 10cg V) och 0,5-0,6 m tj avgranit och rektangulär till formen, något avsmalnande upptill. Påden plana V sidan en 1,15 m h och 0,65 m br runristning. Denomkringgående slingan 0,05 m br och har en innanförliggandeormflätning. Stenen hitflyttad från att ha tjänstgjort somspiselhäll. Ursprunglig plats troligen en lövhage. 1 km NV omKrogsta by. Stenen är lagad nedtill (3 delar som ärihopcementerade). 0,5 m NNÖ om runstenen står eninformationsskylt (med urblekt text). Film Tri-x 1977:1:7. Fotofrån V Ronnie Jensen. Se foto i boken! T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lohärad socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nedanför V-slänten av bergknalle. Hagmark

12 m ÖSÖ om grusväg (NNÖ-SSV) 9 m Ö 10 cg S om NÖ hörnet avbrukshus

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lohärad socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.783587
Longitud: 18.554592
Lämnings-ID: L2016:5738
Riksantikvarieämbetets ID: Lohärad 57:1
Sveriges runinskrifter: U572 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kragsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Lohärad
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5738