Runsten U570, L2016:5533, Lohärad 54:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U570, L2016:5533
Foto av Runsten U570, L2016:5533
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Áki och Sveinn, de lät resa stenen till minne av Ótryggvi, deras far."

Visa originaltolkning

× aki × (a)uk × su[ai]n [× þiʀ × litu raisa × stain × if](t)(i)ʀ (u)(t)rik(a) × (f)[aþu](r) × sin ×

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 1,16 m h, 0,7 m br Ö 35cg N-V 35cg S) och 0,23-0,26 mtj av grå granit. SÖ plana i sidan med en runristning 0,46 m broch 0,9m h. Runt stenen en runslinga 0,08 m br. Stenensnederparti lagat med järnband. Stenens topparti bortbrutet i ettrelativt färskt brott. 0,25 m SV om nr 1 är: 2) Runstensfragment,0,46 m h, 0,2 m br och 0,26 m tj. På SÖ sidansSV kant en del avrunslingan, 0,8 m br. Detta fragment kan ha suttit upptill tillhörn på nr 1, dock sannolikt ej. Nr 2 är sannolikt ett fragmentav en tidigare okänd runsten, påträffad 1937 i grunden till engammal byggnad i Hållsta. Stenen (nr 1) framtogs vid rivning avett äldre hus, ett 20-tal m SSÖ om stenens nuvarande plats. Denstora stenen hade då tjänstgjort som spiselhäll. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lohärad socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttning av moränhöjd. Tomtmark

Nr 1: 5 m ÖNÖ om mangårdsbyggnad NÖ gavel

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lohärad socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.786862
Longitud: 18.563028
Lämnings-ID: L2016:5533
Riksantikvarieämbetets ID: Lohärad 54:1
Sveriges runinskrifter: U570 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hållsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Torfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Lohärad
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5533