Runsten U524, L2016:6579, Länna 59:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U524, L2016:6579
Foto av Runsten U524, L2016:6579
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gulli och Stóðkell reste stenen till minne av Viðbjǫrn, Krumrs gode arvinge. Viðbjǫrn högg."

Visa originaltolkning och runtext

+ kuhli (a)uk + stuþkihl + ristu + stain + oftiʀ +× uiþbiarn × arfa × karumbus + kuþan × uiþbiarn × iak ×

+ kuhli (a)uk + stuþkihl + ristu + stain + oftiʀ +× uiþbiarn × arfa × karumbus + kuþan × uiþbiarn × iak ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,5 m h, 0,8 m b (N-S) 0,15-0,3 m tj. Inskriftenpå Ö sidan i 2 drakslingor med stjärtarna överst och huvudenaungefär mitt i stenen. Övre kanten är skadad så att drakslingandelvis blir otydlig. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Länna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergig moränrygg (N-S). Tidigare hagmark

19 m VSV om landsväg och 9 m NNV om kraftledning

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Länna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.67966
Longitud: 18.682931
Lämnings-ID: L2016:6579
Riksantikvarieämbetets ID: Länna 59:1
Sveriges runinskrifter: U524 (Upplands runinskrifter)
Plats: Penningby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Vidbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Länna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6579