Runsten U504, L2016:4314, Närtuna 27:2 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U504, L2016:4314
Foto av Runsten U504, L2016:4314
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ketilfastr reste denna sten till minne av Ásgautr, hans far. Han var i väster och i öster. Må Gud hjälpa hans själ.

Visa originaltolkning och runtext

+ kitil×fastr × risti × stin + þina × iftiʀ × askut × faþur + sin × saʀ × uas × uistr × uk × ustr + kuþ ialbi × as × salu

+ kitil×fastr × risti × stin + þina × iftiʀ × askut × faþur + sin × saʀ × uas × uistr × uk × ustr + kuþ ialbi × as × salu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1.Gravfält, 80x40 m (N-S), bestående av ca 25 fornlämningar.Dessa utgöresa av 4 högar, ca 18 runda stensättningar, 1skeppsformig stensättning, 1 runsten och 1 källa. Högarna är 5-7m diam och 0,5-07 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m stenar,0,2-0,4 m st. En kan möjligen ha övertorvad och överväxtkaantkedja. De runda stensättningarna är 4-7 m diam och 0,15-0,4m h. Övertorvade med i en del fall kännbara stenar i ytan, somär överväxt med kraftigt gräs. Minst 2 har delvis synligkantkedja, 0,2-0,4 m h av 0,3-0,8 m l stenar, men fleraöverväxta kan finnas. Ett par är lätt odlingsskadade och någranu otydliga p g a vegetationen. Ett par belamrade medodlingssten. Den skeppsformade stensättningen (på bergskrönet iN) är 11x3 m (N 10cg Ö-S 10cg V) och0,2-0,3 m h. Övertorvad.Överväxt kantkedja, 0,2 m h, av 0,3-0,6 m l stenar, 2 kullfallnastödstenar i N och S, 0,6-0,7 m l 0,2-0,3 m br och 0,1-m tj.2.Runstensen (i SV delen, punkt på kanten) är av grå gnejs, 1,9 mh, Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Närtuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten bergkulle med SÖ-sluttande moränmark i låg lerslätt.Åkerholme

Bygräns i V begränsningen åkerkant för övrigt (hela impedimentet)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Närtuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.691212
Longitud: 18.241528
Lämnings-ID: L2016:4314
Riksantikvarieämbetets ID: Närtuna 27:2
Sveriges runinskrifter: U504 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Närtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4314