Runsten U503, L2016:3685, Närtuna 154:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U503, L2016:3685
Foto av Runsten U503, L2016:3685
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ernfastr och Erngautr, Siggunnr´sSigunnr´ssons, har rest stenen till minne av sin far Ketilfastr."

Visa originaltolkning och runtext

' ernfast ' uk + ernkautr ' lata ' sunʀ shunar ' reisa + stein × aftʀ + faþur + … kitilfast '

' ernfast ' uk + ernkautr ' lata ' sunʀ shunar ' reisa + stein × aftʀ + faþur + … kitilfast '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, gråsten, 2 m h, 1 m br (ÖSÖ-VNV) och 0,25-0,35 m tj.Avsmalnar något uppåt. På NNÖ sidan inskriften i ormmönster medkors i övre hälftens mitt. Runhöjd 7-9 cm. Uppmålad men nu medbleknad färg. 38 m S 10cg V om nr 1, 2 m Ö om väg och 1 m V 10cgN om åker är 2) Rest sten, rest av, grå granit, 0,2-0,3 m h, 0,8m br (V 20cg N-Ö 20cg S) och 0,2 m tj. Tydligt avslagen överyta.Står stadigt rest, NNÖ sidan verkar ha varit plan och kan tänkasha haft runinskrift ehuru någon dylik nu ej är synlig. EnligtUpplands runinskrifter skulle nr 1 vara flyttad från ursprungligplats " i Malmby gärde". Denna uppgift i rannsakningarna kanemellertid avse ? plats (i betydelsen inhägnat åkerområde).Rannsakningarnas uppgift om att här funnits två stenar, varav enristad, kan sannolikt avse 1 och 2. Båda har samma orienteringverkar vara av liknande material och har samma dimensioner.Enligt rannsakningarna låg mellan dem en jätte begraven vilketmöjligen kan avse skeppssättning. Några spår av en dylik syns nuej. Oav Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Närtuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SÖ-sluttning. Impediment mellan väg och åker

5 m SÖ om väg, 7 m V 40cg N om åkerkant, 25 m Ö 40cg N om NÖkanten av magasin

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Närtuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.690933
Longitud: 18.233428
Lämnings-ID: L2016:3685
Riksantikvarieämbetets ID: Närtuna 154:1
Sveriges runinskrifter: U503 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Närtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:3685