Runsten U50, L2016:5448, Lovö 38:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U50, L2016:5448
Foto av Runsten U50, L2016:5448
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jóhan det stridiga(?) landmärket; och Ragnvǫr till minne av (hennes) husbonde.

Visa originaltolkning och runtext

+ iuan · stretn + merki + ok + rahnuor + eftiri boanta +

+ iuan · stretn + merki + ok + rahnuor + eftiri boanta +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten 1,13 m h 0,83 m br och 0,11 tj. Av röd sandsten.Inskriften mot N. Runslingans bredd är ca 9 cm. Har legat somhörnsten under kyrktornets vägg. Den återfinns år 1935.Text:JOHAN OMBESÖRJDE MÄRKET OCH RANGVOR EFTER SIN MAN. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogårdens gräsmatta

1,5 m N om kyrktornets NÖ-hörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lovö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321362
Longitud: 17.83968
Lämnings-ID: L2016:5448
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 38:1
Sveriges runinskrifter: U50 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5448