Runsten U493, L1941:9177, Östuna 51:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U493, L1941:9177
Foto av Runsten U493, L1941:9177
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

[× ktl + srua-telsa : ritae…anisibuþin]

[× ktl + srua-telsa : ritae…anisibuþin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, vid ombyggnadsarbete omkring år 1944 i mangårdsbyggnadens i Brunnby N del fann man en runsten inmurad i grunden. Stenenlades återigen tillbaka på sin plats vid återuppbygnaden. Detta berättas av Per Olov Silén, son till Arendator Silén. Möjligen ärdetta den runda som Peringskiöld nämner om liggande i "Brunneby mittengård i askgrafven" U 493 Liljegren nr 579. Revidering 1979.Vid 1952 års inventering åsyftades den nya mangårdsbyggnaden uppförd vid 1800-talets början. Troligen avser den ursprungliga uppgiften dock den strax N härom belägna äldre manbyggnaden uppförd på1600-talet. Den senare har en bevarad spis med bakugn i V. Platsen markerad med x på fotokonceptkartan. Granskad av Gerhard Winberg 1952. Utförd av Åke Rydelius under tiden 11 juni 1952. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östuna socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Östuna socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.74382
Longitud: 17.822422
Lämnings-ID: L1941:9177
Riksantikvarieämbetets ID: Östuna 51:1
Sveriges runinskrifter: U493 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Östuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9177