Runsten U491, L1943:5784, Lagga 80:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U491, L1943:5784
Foto av Runsten U491, L1943:5784
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Gullaug och … det …

Visa originaltolkning och runtext

…n · auk × kulauh × au… … + þan + a-…

…n · auk × kulauh × au… … + þan + a-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, del av, av gråsten, 1,23 m l och 60 m br. Runhöjd 10 cm. Sitter inmurad i NV långsidans innermur i matkällaren till Årby2:1. I NÖ kortsidan och i SÖ långsidans mur finns två stenar avliknande karaktär inmurade. Kan vara de övriga delarna av runstenen. Runorna stå vända in mot väggen. Se text i boken!T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Inmurat i källaren vid Årby.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.786003
Longitud: 17.86084
Lämnings-ID: L1943:5784
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 80:1
Sveriges runinskrifter: U491 (Upplands runinskrifter)
Plats: Årby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5784