Runsten U488, L1943:6403, Lagga 61:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U488, L1943:6403
Foto av Runsten U488, L1943:6403
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Må Gud hjälpa …

Visa originaltolkning och runtext

…ra : kuþ hial… …

…ra : kuþ hial… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 488, grå granit, fragment 57x42x18 cm st. Vittrad ristning, inskrift: ...ra : kup hial.... Flankeras av 2 gravklot. Enligt anteckning från 1908 av O Almgren är delen funnen på Mora äng vid borttagandet av ett stenröse, fyndplats se Lagga 116.
Fragmentet försvann någon gång efter 1915 och åtefanns 1948 och granskades av Sven B. F. Jansson 1958. (Annan inventering 2013)

- - - Revideringsinventeringen 1979: Runstensfragment som upptagits i Upplands runinskrifter som 488, Morby Lagga sn. Uppställd då och nu bland andra stenar i en plantering på Ängsvaktartorpets gårdsplan.
Grå granit, 57x42x18 cm st. Ristningen vittrad och grund. Inskrift:
...ra : kup hial...
...Gud hjälpe...

- - - Dnr 5369/58

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttande moränmark. Tomtmark.

6 m SV om NÖ hörnet av bostadshus. /1979 Strax S om boningshus. /2013

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.798637
Longitud: 17.776652
Lämnings-ID: L1943:6403
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 61:1
Sveriges runinskrifter: U488 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6403