Runsten U480, L1944:3238, Alsike 7:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U480, L1944:3238
Foto av Runsten U480, L1944:3238
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Holmgeirr och Gunni lät resa denna sten till minne av Sóti, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

× hulmaiʀ × auk × kuni × litu × raisa × stain ×× þina × eftiʀ × sota × faþur × sin ×

× hulmaiʀ × auk × kuni × litu × raisa × stain ×× þina × eftiʀ × sota × faþur × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, ca 2 m hög, ca 1,5 m bred (Ö-V) och ca 0,35 m tjock. Runslingan är ca 7 cm bred. Runhöjden 0,8 m. Ristningen vätter mot S.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger och Gunne läto resa denna sten efter Sote, sin fader."

Rest 1940.
Uppmålad 1980.
Uppmålad 2002.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alsike socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande moränmark. Impediment i åkern. Beväxt med aspar.

7 m NÖ om vägen (NS).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Alsike socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740741
Longitud: 17.747763
Lämnings-ID: L1944:3238
Riksantikvarieämbetets ID: Alsike 7:1
Sveriges runinskrifter: U480 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tagsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gröngrå granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Alsike
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3238