Runsten U475, L1942:124, Knivsta 134:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U475, L1942:124
Foto av Runsten U475, L1942:124
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Finnviðr lät göra stenmärket och bron till minne av Fastlaug, hans mor.

Visa originaltolkning och runtext

finuiþr · lit · gera · stenmerki · ok · buro · eftiʀ · faslaugu muþur sena

finuiþr · lit · gera · stenmerki · ok · buro · eftiʀ · faslaugu muþur sena

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Stenblock med runristning, ca 2,4 m h närmast trekantigt medca 2 m br sidor. Ristningsytan är ca 1,5 m h och 0,9 m br och vetter mot SSÖ, samt lutar ca 30cg. Runslingan är ca 0,05 m br.Ova nför densamma är ett likartat kors med ca 0,15 m lkorsarmar. 30- 90 m SSÖ om nr 1 och i åkermark i smal dalgångär:2) Rester av bro- eller vägbank? Enl. uppgift skall tidvismycket sten synas i åkern i den på fotobilden ungefärligtmarkerade sträckningen. Bes iktning ej medhunnen 1979.Vid kabelschaktning påträffades rester av en broläggning.Ursprungligen hade bron varit ca 3.8 m bred, men den var nu merutspridd och störd av plöjning. Det låg störe stenar i kanternasom omgärdade en packning av 0.05 - 0.15 m stora stenar. Bronbegränsades av 2 rännor 0.4 - 0.7 m br, 0.3 m dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nedanför blockrik moränhöjd i N och invid dalsänka (ÖNÖ-VSV). Skogsmark, invid åkermark.

6 m V 40cg N om krökt åkerkant och 28 m N 10cg V om hörn i åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.709122
Longitud: 17.757212
Lämnings-ID: L1942:124
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 134:1
Sveriges runinskrifter: U475 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:124