Runsten U470, L1942:143, Knivsta 115:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U470, L1942:143
Foto av Runsten U470, L1942:143
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... detta till minne av Vébjǫrn, fader ... hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

…ar : sa… þ---a : iftir : uibiurn : f… … out hans

…ar : sa… þ---a : iftir : uibiurn : f… … out hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsvart granit, ca 0,8 m h ca 0,55 m br och ca 0,4 m tj, avsmalnande upptill. Ristningsytan vetter mot Ö. Runslingans bredd är ca 10 cm. I mitten är ristat ett kors. Korsarmarnas längdär ca 10 cm. Från övre och nedre vänstra hörnen av runstenen ären bit bortslagen, varvid en del av runristningen gått förlorad.Inskrift: enl. Wessén-Jansson: "...ar:sa...p---a: iftir: uibiurn: f.. out hans ...p (enns)a aéftir Vibiorn, f(adur)...and hans."...denna (sten) efter Vibjörn, /sin) fader. (Gud hjälpe) hans ande" Rev.inv.1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SV-sluttning av moränplatå. Kyrkogård.

På kyrkogårdsmuren (NNV-SSÖ) 6 m N om grinden, Ö om kyrkan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.711295
Longitud: 17.798972
Lämnings-ID: L1942:143
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 115:1
Sveriges runinskrifter: U470 (Upplands runinskrifter)
Plats: Knivsta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:143