Runsten U47, L2016:5783, Lovö 73:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U47, L2016:5783
Foto av Runsten U47, L2016:5783
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorgísl och Signjótr, de reste stenen till minne av Vígr, deras fader."

Visa originaltolkning och runtext

: þorkisl : auk : sikniutr : þiʀ : raistu : stain : at : uik : faþur : sin :

: þorkisl : auk : sikniutr : þiʀ : raistu : stain : at : uik : faþur : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,75 m h 1,06 m br och 0,2 m tj. Inristningen mot S.Runhöjden ca 8 cm. Övre delen avslagen menlagad. Runstenen harvarit inmurad i södra grundmuren på Lovö kyrka. På 1800-taletbröts stenen ur, på Karl XV:s order och flyttades tillDrottningholmsparken. Stenen återfördes till kyrkan år 1952.Text:TORGILS OCH SIGNJUT DE RESTE STENEN EFTER VIG, SINFADER.Stenen är ristad ca 1041 av Ernfast. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogårdens gräsmatta 1 m N om grusgång
På Lovö kyrkogård (ATA 5732/52).
7 m S om kyrkans S långsida (mellan fornl. 40 och 41). Se skiss nr41

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lovö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321222
Longitud: 17.839997
Lämnings-ID: L2016:5783
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 73:1
Sveriges runinskrifter: U47 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lovö kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ärnfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5783