Runsten U468, L1941:288, Vassunda 100:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U468, L1941:288
Foto av Runsten U468, L1941:288
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

[…tfa-…]

[…tfa-…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten fragment i granit, ca 1,5 m h ca 0,6 m br ca 0,4 m tj. Runhöjd 7-9 cm. Ristningsytan vänd mot N. Runstenen delvis skadad.Imålningen otydlig. Runstensfragmentet U 469 torde enligt ägarens uppgifter, vara att sökas i den väg som leder från uthuset SÖ om U 468 till mangårdsbyggnaden eller i ett område med ca 10 m radie Ö och N om U 468. Intill och N därom är en sten med med ränn inhuggen och ett fragment av huggen sten med rundad överdel, 0,55m st (kvarnsten). Rev inv 1979: Enl Bertil Köling, Tibble skall runstenen legat i grundmuren till hönshuset/dasset ca 8 m S om boningshuset S gavel kryssmarkerad på fotokartan. 1922 eller 1923 flyttades runstenen till nuvarande läge. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag Ö-sluttning av moränhöjd. Tomtmark (trädgård).

11 m S om uthuset SÖ hörn. 21 m SV om boningshusets SV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.687615
Longitud: 17.751286
Lämnings-ID: L1941:288
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 100:1
Sveriges runinskrifter: U468, U469
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:288