Runsten U46, L2016:5686, Lovö 40:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U46, L2016:5686
Foto av Runsten U46, L2016:5686
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Holmgeirr och … reste stenen … till minne av (sin) mamma …

Visa originaltolkning och runtext

hulmk[a]iʀ · auk · u… …[ist]u · st[a]in … aftiʀ · muþu- …-nuk-… …[i]l… …u · siua

hulmk[a]iʀ · auk · u… …[ist]u · st[a]in … aftiʀ · muþu- …-nuk-… …[i]l… …u · siua

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,05 m h 1,5 m br och 0,17 m tj. Av vittrad gnejs.Inskrift åt S. Runslingans bredd är 8-10 cm upptill och i Ökanten äro ett par bitar borta. Runstenen fanns på 1600-taletutanför kyrkans vapenhusdörr. Vapenhuset revs år 1798 och stenenblev täckt med jord. Den återfanns 1935 vid restaureringsarbetenpå kyrkan. Text:Holmger och ..... reste stenen... eftermoder.(ristad ca 1030) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogårdens gräsmatta 1 m N om grusgång

7 m S om kyrktornets SÖ-hörn 1 m N om grusgång. 10 m SÖ om kyrkansSV-hörn. se skiss nr 41

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lovö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321208
Longitud: 17.839608
Lämnings-ID: L2016:5686
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 40:1
Sveriges runinskrifter: U46 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lovö kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5686