Runsten U456, L2016:4426, Odensala 181:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U456, L2016:4426
Foto av Runsten U456, L2016:4426
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ing-... ... Þorbjörn lät bygga bron till minne av Þegn, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

[iku-]… … …(r)(b)iarn · litu · kiara · bru (a)t · þia(k)n · (f)(a)[þur] …

[iku-]… … …(r)(b)iarn · litu · kiara · bru (a)t · þia(k)n · (f)(a)[þur] …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1 m h, 0,7 m br (NNV-SSÖ) vid basen och 0,4 m tj.Runhöjd 6-7 cm.Ristningen vetter mot ÖNÖ, men ornamentik finnsäven på den SSÖ smalsidan. Runstenen lutar svagt mot VSV. Denutgör Ö änden av en stenmur med planterad häck på Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt NÖ-sluttande moränmark på åkerholme i odlad dal. Tomtmark

13 m SSÖ om mindre vägkorsning

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646478
Longitud: 17.854995
Lämnings-ID: L2016:4426
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 181:1
Sveriges runinskrifter: U456 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4426