Runsten U448, L2016:3495, Odensala 135:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U448, L2016:3495
Foto av Runsten U448, L2016:3495
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ígull och Björn lät resa stenen till minne av sin far Þorsteinn."

Visa originaltolkning och runtext

(i)kul × auk × biurn × litu × raisa × stain × eftiʀ × þurstain × faþur …

(i)kul × auk × biurn × litu × raisa × stain × eftiʀ × þurstain × faþur …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,9 m h, intill 1,45 m br (NNÖ-SSV) och intill0,5 m tj, Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot ösö. Runstenensägs vid tidigare inventering stå Ö om vägen och är också markerdså på både ekonomiska och topografiska kartan. Den är sålundaflyttad till V sidan av vägen eller tidigare felmarkerad. Denstår nu på gränsen till gravfält nr116. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Obetydligt S-sluttande moränmark i N kanten av odlad dal. Hagmark

13 m VSV om vägkorsning

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.680778
Longitud: 17.865112
Lämnings-ID: L2016:3495
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 135:1
Sveriges runinskrifter: U448 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:3495