Runsten U437, L2016:1702, Husby-Ärlinghundra 146:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U437, L2016:1702
Foto av Runsten U437, L2016:1702
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunna och Sútari reste stenen ... Sigbjörn placerade den mycket stora stenen i ... till minne av sin far.

Visa originaltolkning

kuna : a[uk su]tari : ristu : s(t)[… … sikbiar- sati : iftiʀ : sin faþur : stin : almykin : i : s…]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, (SV-NÖ), av grå granit. 1,1 m hög 0,75 m bred vid basen samt 0,41 m tjock. Stenen har på SÖ sidan inskrift av 10-11 cm höga runor.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunna och Sutare reste stenen ... Sigbjörn satte efter sin fader en mycket stor sten ..."
Se skiss i inventeringsboken.

I vägkanten 9 m Ö om stenen är ytterligare ett stycke av stenen 1,5x0,38 m stort. Denna del av stenen bör flyttas.
Enligt Runverket har två fragment återfunnits, hopsatts och rests 1956 på gårdsplanen vid Broby 40 m NO om nya mangårdsbyggnaden. Denna plats ligger 100 m S om fyndplatsen.

De återfunna fragmenten uppmålade 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark, trädgård.

9 m VSV om väg, 3 m N 10cg V om infart till Broby gård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Ärlinghundra socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.632905
Longitud: 17.881563
Lämnings-ID: L2016:1702
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 146:1
Sveriges runinskrifter: U437 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1702